Ochrona danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w Dobopack Trading Sp. z o.o.

Artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązuje nas, czyli Dobopack Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-793), przy ul. Ludwika Rydygiera 8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 118-00-15-209, Regon: 012125650, do przekazania następujących informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest Dobopack Trading Sp. z o.o. W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych w Dobopack Trading prosimy o wysłanie wiadomości pod adres: Dobopack@kolory.com lub kontakt pod numerem telefonu: +48 507-033-685.

Dobopack Trading zbiera następujące informacje podane dobrowolnie:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres email,
 • adres pocztowy lub inny podany adres do korespondencji,
 • numer telefonu,
 • numer NIP lub numer PESEL.

Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży oferowanych przez nas dodatków spożywczych.

Podane dane osobowe wykorzystujemy w celu prowadzenia korespondencji z Państwem, odpowiedzi na zapytania i ewentualne reklamacje, wysyłania próbek oferowanych dodatków spożywczych, przedstawiania ofert sprzedaży,zawierania umów sprzedaży/wystawiania faktur sprzedaży.

Państwa zgoda na przetwarzanie nie jest już konieczna (przetwarzanie realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

Podane dane możemy wykorzystać również w celu:

 • ustalenia, obrony, dochodzenia i egzekucji roszczeń,
 • marketingu oferowanych towarów,
 • wsparcia sprzedaży.

Na przetwarzanie w tym zakresie nie jest potrzebna Państwa zgoda – przetwarzanie realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Dane mogą zostać udostępnione bądź przekazane:

 • firmie informatycznej, serwisującej oprogramowanie wykorzystywane przez nas do prowadzenia działalności – w granicach takich, w jakich jest to konieczne dla należytego wykonywania usługi serwisu,
 • upoważnionym organom państwowym – w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa zobowiązujące Administratora do udostępnienia danych tym organom.

W zależności od tego, czy są Państwo naszym Klientem czy też Dostawcą, Państwa dane mogą być przetwarzane przez różny okres czasu. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w momencie zajścia najpóźniejszego z następujących zdarzeń:

 • zakończenia obsługi korespondencji,
 • upływu terminu przechowywania dokumentów księgowych,
 • upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o sposobie przetwarzania danych,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie.

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.